Warning: Creating default object from empty value in /home/nhlrebel/nhlrebel.com/index.php on line 6

Warning: Creating default object from empty value in /home/nhlrebel/nhlrebel.com/index.php on line 11

Warning: Creating default object from empty value in /home/nhlrebel/nhlrebel.com/index.php on line 15

Warning: Creating default object from empty value in /home/nhlrebel/nhlrebel.com/index.php on line 19

Warning: Creating default object from empty value in /home/nhlrebel/nhlrebel.com/index.php on line 23

Warning: Creating default object from empty value in /home/nhlrebel/nhlrebel.com/index.php on line 27

Warning: Creating default object from empty value in /home/nhlrebel/nhlrebel.com/index.php on line 35

Warning: Creating default object from empty value in /home/nhlrebel/nhlrebel.com/index.php on line 39

Warning: Creating default object from empty value in /home/nhlrebel/nhlrebel.com/index.php on line 44
NHLREBEL dot COM - Nieuws

Warning: Creating default object from empty value in /home/nhlrebel/nhlrebel.com/nieuwsfunc.php on line 3

Warning: Creating default object from empty value in /home/nhlrebel/nhlrebel.com/nieuwsfunc.php on line 7
It Frysk folksliet Geplaatst op 25-09-2006 door Aarschbaard
Frysk bloed tsjoch op! wol no ris brūze en siede,
En būnzje troch śs ieren om!
Flean op! Wy sjonge it bźste lān fan d'ierde,
It Fryske lān fol eare en rom.
Klink dan en daverje fier yn it rūn
Dyn ālde eare, o Fryske grūn!
Klink dan en daverje fier yn it rūn
Dyn ālde eare, o Fryske grūn!

Hoe ek fan oermacht, need en see betrutsen,
Oerālde, leave Fryske grūn,
Nea waard dy fźste, taaie bān ferbrutsen,
Dy't Friezen oan har lān ferbūn.
Klink dan en daverje fier yn it rūn
Dyn ālde eare, o Fryske grūn!
Klink dan en daverje fier yn it rūn
Dyn ālde eare, o Fryske grūn!

Fan būgjen frjemd, bleau by 't āld folk yn eare
Syn namme en taal, syn frije sin;
Syn wurd wie wet; rjocht, sljocht en trou syn leare,
En twang, fan wa ek, stie it tsjin.
Klink dan en daverje fier yn it rūn
Dyn ālde eare, o Fryske grūn!
Klink dan en daverje fier yn it rūn
Dyn ālde eare, o Fryske grūn!

Trochloftich folk fan dizze ālde namme,
Wźs jimmer op dy ālders grut!
Bliuw ivich fan dy grize, hege stamme
In grien, in krźftich bloeiend leat!
Klink dan en daverje fier yn it rūn
Dyn ālde eare, o Fryske grūn!
Klink dan en daverje fier yn it rūn
Dyn ālde eare, o Fryske grūn!